cs:navody:narodni_repozitar:start

Národní repozitář - pilotní provoz pro výzkumná data

Tento návod se vztahuje ke službě Národního repozitáře (dále NR), respektive k pilotnímu provozu jeho části pro ukládání a zveřejňování výzkumných dat. NR je služba poskytovaná vědeckým a výzkumným komunitám v České republice. NR slouží pro ukládání výzkumných dat (dále jen dat) generovaných výše uvedenými komunitami. NR je provozován sdružením CESNET v rámci pilotního budování národní repozitářové platformy. Virtuální organizaci pro přístup uživatelů a komunitu v rámci repozitáře (tedy v současnosti kontrolu ukládaných záznamů) spravuje Národní technická knihovna.

Základní funkcionalitou NR je ukládání a řízené zveřejňování datových sad. Proces spočívá ve vytvoření metadatového záznamu, který popisuje datovou sadu, a připojení jednotlivých souborů, které tvoří vlastní datovou sadu. Každý veřejný záznam může být na požádání opatřen persistentním identifikátorem DOI. Je také možné vytvářet vazby mezi daty a na jejich základě publikovanými články, a to s využitím DOI přiděleného těmto článkům.

Pro využívání služby pokračujte do sekce Registrace ke službě NR, kde najdete informace k vytvoření účtu.

Registrace ke službě NR

Pro přístup ke službě NR je nezbytné stát se členem tzv. virtuální organizace VO_nr.

VO_nr je virtuální organizační jednotkou v prostředí systému pro správu uživatelů (Perun) a slouží k řízení přístupu uživatelů k jednotlivým zdrojům, v tomto případě NR.

1. Pro podání žádosti o členství ve VO_nr vyplňte tuto přihlášku.

2. Dostanete zprávu mailem, že vaše přihláška byla schválena. Poté se můžete přihlásit do repozitáře a zakládat nové záznamy.

S ohledem na pilotní charakter provozu v současnosti záznamy určené k publikaci kontrolujeme a publikujeme ručně (v roli kurátorů obecné datové kolekce).

Základní možnosti po přihlášení do NR

Po přihlášení do rozhraní NR můžete rovnou vytvářet nové záznamy přes tlačítko „NAHRÁT“ vpravo nahoře vedle vašeho uživatelského účtu.

Zadáním dotazu do vyhledávacího okna či kliknutím na „Procházet všechny záznamy“ můžete zobrazit již hotové zveřejněné záznamy.


Pro zobrazení vašich rozpracovaných záznamů je potřeba k předešlému kroku ještě přidat výběr komunity kliknutím na její název v horní části obrazovky v sekci „Dostupné komunity“. V pilotním provozu je dostupná pouze společná komunita „General community“. Více ke komunitám níže.

Komunity v NR slouží pro budoucí oddělení jednotlivých výzkumných skupin/institucí. To znamená, že pokud byste v budoucnu potřebovali využívat NR v rámci například vaší laboratoře, můžete si komunitu představit jako skupinu uživatelů složenou z kolegů z vaší laboratoře. Toto řešení bude vhodné zejména pro větší skupiny uživatelů. Uživatele, kteří budou potenciálně v budoucnu členy vaší komunity, si budete moci řídit pomocí systému správy uživatelů Perun, tj. přidávat a odebírat bez pomoci našich administrátorů. Bude také možné ve skupině rozdělit specifická práva, která určí, kteří členové mohou pouze vytvářet záznamy, jiní je budou moci kontrolovat a schvalovat. Bude také možné sdílet záznamy a datové sady neveřejně jen v rámci své komunity.

Vytvoření záznamu v NR

Níže následuje bodový popis akcí pro vytvoření nového záznamu.

Záznamy je možné vytvářet až poté, co se registrujete ke službě Národního repozitáře.

1. Přihlašte se do repozitáře pomocí identity z vaší instituce (případně jiné identity, kterou k ní máte připojenou).

2. Klikněte na políčko NAHRÁT v pravém horním rohu obrazovky.

3. Vyplňte zobrazený formulář:

 • Formulář je rozdělený do několika sekcí, mezi kterými lze volně přecházet.
 • Pole označená hvězdičkou jsou povinná, bez nich záznam nelze uložit ani jako rozpracovaný. Případné nedostatky se před uložením zvýrazní červeně.
 • V řadě polí musíte vybrat vhodný údaj z připraveného slovníku. V případě, že nenajdete potřebný výraz, kontaktujte uživatelskou podporu. Uveďte, o jaký slovník se jedná a jaký termín/y Vám ve slovníku chybí.
 • Specifika některých polí jsou uvedena v samostatné sekci Nápověda a doporučení k formuláři.
 • Nastavení přístupů k souborům koncovými (anonymními) uživateli se řídí polem „Datum zveřejnění“ v sekci „Datace“. Detaily naleznete v části Řízení přístupů.

4. Pokud máte vyplněná povinná pole a systém nehlásí chyby, uložte rozpracovaný záznam. Nedostatky jsou vyznačeny červeně.

5. Přiložte soubor/y.

 • Formáty souborů nejsou omezeny.
 • Velikost datasetu je omezena na 500 GB.
 • K souborům lze přidávat veřejnou poznámku - ikona tužky pod souborem.

6. Dokončete ukládání souborů kliknutím na zelené políčko „Nahrát soubor“.

7. Po dokončení můžete přejít na detail záznamu a záznam si překontrolovat.

 • Modře zbarvené údaje jsou proklikatelné a můžete si pomocí nich zobrazit jiné záznamy se stejnými hodnotami.
 • V levém sloupci najdete informaci o stavu záznamu, zda je rozpracovaný, odeslaný ke schválení kurátorovi, schválený nebo už zveřejněný.
 • Vpravo v modrém sloupci najdete všechny akce, které momentálně můžete se záznamem provést. Seznam akcí se mění podle stavu záznamu.
 • Pro pokročilé uživatele a případně strojové zpracování slouží volba „Zobrazit metadata záznamu“, která zobrazí celý záznam ve formátu JSON.

8. Dokud neodešlete záznam ke schválení, můžete se přes akci editace vracet do záznamu a opravovat veškeré údaje i přikládat nebo mazat soubory.

 • Při přidávání souboru nezapomeňte opět dokončit upload souboru kliknutím na políčko „Nahrát soubor“.
 • Po dokončení úprav nezapomeňte záznam znovu uložit.

9. V případě, že se k datům váže článek, který má perzistentní identifikátor DOI, tak můžete informace o článku připojit k právě vytvářenému záznamu.

 • V pilotním provozu nelze přiřazovat jiné typy dokumentů.
 • Postup připojení údajů o článku je následující:
  • Vyberte akci „Připojit článek“.
  • Zadejte DOI ve formě čísla, nikoliv URL, např. 10.1108/nlw-09-2015-0068.
  • Ukáže se Vám náhled údajů o článku, které se uloží k záznamu. Zkontrolujte, zda je to skutečně článek, který jste chtěli připojit.
  • Akci potvrdíte kliknutím na „Vytvořit článek“.

10. Až budete považovat záznam i soubory za finální, můžete odeslat záznam ke schválení.

 • Během tohoto kroku můžete zažádat o přidělení persistentního identifikátoru DOI, viz sekce Žádost o DOI.
Se záznamem i se soubory můžete volně manipulovat pomocí akce editace do chvíle, než odešlete záznam ke schválení. Takže si vše důkladně zkontrolujte. Později už není možné do záznamu zasahovat bez pomoci administrátorů.

11. Kurátoři repozitáře záznam buď schválí, nebo ho vrátí k doplnění/opravě.

 • Pokyny k úpravám budou v pilotním provozu chodit e-mailem.

12. Dokončený veřejný záznam

 • Pokud jste zažádali, má přidělený identifikátor DOI.
 • Metadata (popisné údaje) jsou vždy viditelná pro všechny, možnost otevření souboru/ů se řídí nastavením přístupu ve formuláři (sekce datace → pole datum zveřejnění).
 • Příklad veřejného záznamu s minimálním popisem: 10.48700/datst.qp2ry-nky92
 • Příklad záznamu s odloženým zveřejněním (embargem) a detailním popisem: 10.48700/datst.7n287-zc761

Nápověda a doporučení k formuláři

Nápověda, jak určitá pole vyplnit, je součástí vkládacího formuláře. Zde najdete obecná doporučení a doporučení k určitým vybraným polím.

Obecná doporučení

 • U názvů a autorů je preferovaný zápis první písmeno velké, nikoliv kapitálky.
 • Některá pole (abstrakt, metodologie…) podporují další formátování textu (tučné písmo, kruzíva apod.), doporučujeme ale používat minimalisticky.

Doporučení k vybraným polím

 • Licence. Umožňuje zveřejnit datovou sadu pod některou z veřejných licencí Creative Commons. Pokud jste svou datovou sadu zveřejnili už jinde pod určitou licencí, použijte zde stejnou. Přidělení licence důkladně zvažte, licence se později nedá odvolat ani měnit. Doporučujeme výběr druhu licence z nejnovějších verzí a to 3.0 Česko a 4.0 International.
 • Autoři a Přispěvatelé. Jako autora či přispěvatele můžete zvolit fyzickou osobu či organizaci. Organizace vybíráte z připraveného slovníku. Autorů i přispěvatelů můžete vložit libovolný počet. U fyzických osob je nutné vyplnit pole afiliace, čili příslušnost autora k určité organizaci, můžete zvolit více afiliací. Identifikátory autorů nejsou povinné, ale doporučujeme je vyplňovat, zejména ORCID, Scopus AuthorID nebo ResearcherID.
 • Klíčová slova. Pole není povinné, přesto doporučujeme klíčová slova vyplňovat kvůli snadnějšímu vyhledávání a detailnějšímu popisu datové sady. Ideální je zvolit 3 - 5 klíčových slov a doplnit ke každému českému výrazu překlad v angličtině (tlačítko plus u zápisu výrazu v češtině umožní zapsat překlad v dalším jazyce). Je samozřejmě možné zvolit překlad do jiného jazyka než angličtiny nebo překlad do více jazyků.
 • Datum zveřejnění. Pokud byla vaše datová sada již publikována jinde, použijte datum prvního zveřejnění. Pokud pole nevyplníte, systém automaticky doplní datum zveřejnění záznamu. Můžete zadat rovněž datum budoucího zveřejnění (a tak uvalit na datovou sadu časové embargo). Tím pádem bude zveřejněn pouze záznam, soubor zůstane uzamčený, uživatelé ho nebudou moci otevřít. Soubor se odemkne až v den, který určíte.

Řízení přístupů a proces zveřejnění záznamu a souborů

Pro lepší pochopení řízení přístupů je potřeba znát existující stavy záznamů. Prvotní stav je „Rozpracovaný“, který záznam dostává automaticky při prvním uložení nového záznamu. V tomto stavu můžete záznam upravovat, přidávat či odebírat datové sady, připojit článek aj. V okamžiku, kdy považujete záznam za kompletní a přiložené soubory za finální, odesíláte záznam ke schválení. Po kliknutí na „Odeslat ke schválení“ (a případném požádání o DOI) se stav záznamu změní na „Čeká na schválení“. V tuto chvíli máte možnost pouze zobrazit metadata, ostatní akce nejsou dostupné. Záznam čeká na schválení kurátorem NR. Kurátor váš záznam zkontroluje, a pokud je v pořádku, tak jej schválí (stav „Schváleno“) a zveřejní (stav „Veřejný“). V případě, že v záznamu není něco v pořádku (špatně vyplněné pole, překlepy,…), může vám kurátor záznam vrátit zpět a požádat o úpravy. Stav záznamu se pak vrací opět na „Rozpracovaný“. Následně máte možnost ho upravovat, pokyny k úpravám vám budou během pilotního provozu chodit e-mailem, který jste použili pro registraci do NR

Stav „Veřejný“ je tedy finální a úpravy takového záznamu nejsou možné bez administrátorského zásahu. Zároveň jsou v tomto stavu záznamy (metadata) volně dostupné komukoliv, neplatí to nutně o souborech (datových sadách), viz další odsavec.

V pilotním provozu je možné pro veřejné záznamy nastavit dvě možnosti přístupu k přiloženým souborům koncovým (anonymním) uživatelům - buď jsou soubory okamžitě po zveřejnění záznamu dostupné komukoliv NEBO mohou být dostupné až po uplynutí jistého časového úseku, tzv. embarga. Tyto hodnoty se řídí vyplněním pole „Datum zveřejnění“ ve vkládacím formuláři v sekci datace.

Možnost veřejného záznamu, ale trvale uzamčených souborů není v pilotním provozu podporována. Nyní je alternativním řešením, že záznam nikdy neodešlete ke schválení, tudíž ale nemůžete požádat o DOI, ani ho s nikým sdílet (ani s vydavatelem).
 • Pokud pole „Datum zveřejnění“ nevyplníte, systém automaticky doplní aktuální datum v okamžiku, kdy je záznam zveřejněn kurátorem. Ve stejný okamžik se zveřejní i soubory.
 • Pokud uvedete datum v minulosti, protože byla datová sada uveřejněna jinde dříve, tak tato hodnota v metadatech zůstává a po zveřejnění záznamu jsou veřejné i soubory.
 • Pokud do pole uvedete datum, které nastane v budoucnosti (časové embargo), záznam bude sice veřejný, ale soubory nikoliv. Avšak soubory zůstávají nadále viditelné pouze Vám jako autorovi záznamu a kurátorům repozitáře. Pro všechny ostatní se odemknou až po uplynutí Vámi stanoveného data.
V pilotním provozu není možné nastavovat přístupy pro jednotlivé soubory, ale vždy jako celek pro všechny stejně.

Nastavené přístupy jsou pro rychlou orientaci vizualizovány třemi ikonami zámků, které naleznete jak v náhledech záznamů, tak v detailu záznamu, vždy vlevo vedle názvu záznamu, nebo v přímo vedle souboru v detailu záznamu.

Neveřejný záznamModrý zámek s avatarem = neveřejný záznam i soubor, vidí ho jen autor záznamu a kurátor celého repozitáře. Tento zámek doprovází záznam, dokud nedojde k jeho zveřejnění.

Veřejné záznamy pak mohou mít jeden z těchto dvou následujících zámkůZelený zámek = veřejný záznam, veřejný soubor dostupný všem.

Modrý zámek s hodinami = na soubory je zadané časové embargo. Soubory budou zpřístupněny až v den, který jste zadali do pole datum zveřejnění.

V NR (pilotní provoz pro data) zatím existují tyto typy uživatelů:
 • anonymní koncový uživatel - může vidět pouze veřejné záznamy a u souborů záleží, zda bylo nastaveno tzv. embargo
 • přihlášený uživatel, tzv. člen NR - může vytvářet záznamy a vidí pouze své vlastní záznamy a soubory (bez ohledu na embargo) a samozřejmě všechny zveřejněné záznamy
 • kurátor repozitáře - vidí záznamy a soubory všech, samozřejmě pouze za účelem kontroly správnosti metadat a funkčnosti repozitáře
 • administrátor - nijak nezasahuje do procesu vytváření a schvalování záznamu, pokud to není technicky nezbytně nutné (touto rolí disponují pouze provozovatelé repozitáře)

Mazání záznamů

Rozpracovaný záznam můžete rovněž celý smazat. K tomu lze využít funkci Smazat rozpracovaný záznam, jedná se o nevratnou změnu.

Žádost o DOI

Pokud máte zájem o přidělení trvalého identifikátoru DOI, můžete o něj zažádat ve chvíli, kdy odesíláte záznam ke schválení. V modrém sloupci seznamu akcí vyberete možnost Odeslat záznam ke schválení. V dalším kroku se vás systém zeptá, zda chcete přidělit DOI, zaškrtněte tedy příslušné políčko. V případě, že jste uvedli v záznamu více vydavatelů, budete požádáni o vybrání primárního. Žádost je vyřízena v okamžiku zveřejnění záznamu, DOI bude v záznamu uvedeno. V jiné fázi práce se záznamem NELZE o přidělení DOI zažádat.

Schvalování a zveřejnění záznamu a souborů

Proces schvalování byl už zmíněn v předchozím popisu různých fází tvorby záznamu, pro přehlednost uvádíme ještě shrnutí.

Ve chvíli, kdy považujete svůj záznam za hotový, máte připojené potřebné soubory (datové sady), můžete záznam odeslat ke schválení. Při odesílání máte možnost zažádat o přidělení identifikátoru DOI, viz výše. Ve chvíli odeslání ztrácíte možnost do záznamu a souborů jakkoliv zasahovat.

Záznam poté zkontroluje kurátor repozitáře. Vzhledem k tomu, že je repozitář v pilotním provozu, bereme kontrolu jako část zpětné vazby, kontrola nám poví, jak jsou formulář a další práce se záznamem srozumitelné. Pokud je záznam v pořádku, kurátor ho schválí a povolí tak zveřejnění záznamu. Poté je záznam s údaji o datové sadě viditelný komukoliv. Soubory nemusí být nutně viditelné komukoliv. Pokud jste ve formuláři při vytváření záznamů zadali datum zveřejnění v budoucnu (časové embargo), - viz sekce datace, soubor bude nadále viditelný pouze Vám a kurátorům repozitáře. Veřejný bude po uplynutí doby embarga.

Pokud je třeba záznam upravit nebo je v něm nějaká chyba, kurátor Vám může záznam vrátit zpět k opravě. V takovém případě Vám přijde e-mail s poznámkami, co je třeba upravit, a u záznamu budete mít opět možnost editace, připojení článku atd. Po úpravě záznam opět odešlete ke schválení a záznam bude kurátorem zveřejněn.

Po zveřejnění záznamu nelze již údaje v záznamu opravovat nebo mazat. Pokud se stane, že po zveřejnění záznamu objevíte vážnou chybu nebo budete potřebovat připojit metadata o publikovaném článku, obraťte se na uživatelskou podporu, do předmětu uveďte „úprava veřejného záznamu“.

Uživatelská podpora NR

Uživatelská podpora bdí na emailové adrese support@narodni-repozitar.cz. Při zaslání dotazu bude založen tiket s vaším požadavkem, o čemž budete informováni průvodním emailem. V průvodním emailu bude uvedeno potvrzení, že váš email dorazil a začali jsme jej řešit.

Při komunikaci s uživatelskou podporou doporučujeme vždy uvádět specifické informace do předmětu, případně těla emailu.

 • Pro dotazy k registraci uvádějte: „Žádost o přístup do NR“.
 • Pro případ úpravy slovníku uvádějte klíčové slovo: „taxonomie“.
 • Pro úpravu veřejného záznamu: „úprava veřejného záznamu“ + link na záznam.
 • Pokud narazíte na jakoukoliv chybu, tak prosím do emailu uvádějte, kde přesně došlo k chybě + přiložte případný screeshot s chybou. Pro identifikaci problému prosíme rovněž o zaslání času, kdy k chybě došlo, a případně vaší IP adresy.

FAQ

Co mám dělat, když jsem uložil záznam a chci jej zveřejnit?

Co mám dělat, když jsem uložil záznam a chci jej zveřejnit?

Zkontrolujte si v detailu záznamu všechny údaje a poté vyberte akci „Odeslat záznam ke schválení“. Kurátor záznam zkontroluje, pokud bude vše v pořádku, tak ho zveřejní.

Jaké jsou podmínky pro přidělení DOI?

Jaké jsou podmínky pro přidělení DOI?

Nejsou žádná omezení. Stačí při odesílání záznamu ke schválení zaškrnout i žádost o přidělení DOI. DOI se přidělí se zveřejněním záznamu.

Co mám dělat, když mi nevyhovuje výchozí metadatové schéma pro můj typ dat?

Co mám dělat, když mi nevyhovuje výchozí metadatové schéma pro můj typ dat?

Kontaktujte uživatelskou podporu na support@narodni-repozitar.cz, ti s vámi váš problém proberou a poradí vám.

Nenacházím ve slovnících termíny, které pro popis mé datové sady potřebuji.

Nenacházím ve slovnících termíny, které pro popis mé datové sady potřebuji.

Kontaktujte uživatelskou podporu na support@narodni-repozitar.cz (předmět „taxonomie“). Uveďte, o jaký slovník se jedná a jaký termín/y vám ve slovníku chybí.

Existuje omezení na maximální velikost nahrávaného datasetu?

Existuje omezení na maximální velikost nahrávaného datasetu?

Velikost datasetu je omezena na 500 GB.

Je možné po zveřejnění editovat záznam?

Je možné po zveřejnění editovat záznam?

Záznam po zveřejnění NEmůžete sám/sama editovat. Musíte kontaktovat uživatelskou podporu na support@narodni-repozitar.cz (předmět „úprava veřejného záznamu“). Proto prosím kontrolujte pečlivě záznam před odesláním ke zveřejnění.

Je možné po zveřejnění připojit publikovaný článek?

Je možné po zveřejnění připojit publikovaný článek?

Pilotní provoz zatím pozdější připojení neumožňuje. Pokud potřebujete připojit k již zveřejněnému záznamu údaje o článku, kontaktujte uživatelskou podporu na support@narodni-repozitar.cz (předmět „přidání článku“).

Je možné po zveřejnění měnit soubory nebo verzovat datasety?

Je možné po zveřejnění měnit soubory nebo verzovat datasety?

NE. Pilotní provoz toto nepodporuje. Pokud by taková situace nastala, kontaktujte uživatelskou podporu na support@narodni-repozitar.cz. Ta se vám pokusí nabídnout řešení.

Proč nevidím své rozpracované uložené záznamy

Proč nevidím své rozpracované uložené záznamy

Pro zobrazení svých nezveřejněných záznamů musíte kliknout na svou komunitu, zatím je to společná General community.

Žádal/a jsem o DOI, ale v záznamu ho nevidím.

Žádal/a jsem o DOI, ale v záznamu ho nevidím.

Zkontrolujte si stav svého záznamu. Identifikátor je vaší datové sadě přidělen až při zveřejnění záznamu, do té doby můžete vidět v pravém horním rohu pouze hlášku, že o DOI bylo zažádáno. Pokud je váš záznam ve stavu „Veřejný“ a nevidíte přidělené DOI, kontaktujte uživatelskou podporu na support@narodni-repozitar.cz (předmět „doi“).

Poslední úprava:: 02.06.2022 14:43